З а к о н и 

I - ЗАКОН О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

- Закон о безбједности саобраћаја Републике Српске   ("Службени гласник Републике Српске" број 63/11)

- Правилник о броју чланова, начину именовања предсједника, дјелокругу рада Савјета за безбједност саобраћаја (Службени гласник Републике Српске број 35/12)

- Правилник о условима и начину прикупљања, евидентирања и праћења података ("Службеник гласник Републике Српске"  број 77/13) 

- Правилник о идентификацији опасног мјеста, начину и критеријумима за утврђивање приоритета отклањања опасних мјеста и начину отклањања опасних мјеста ( "Службени гласник Републике Српске 94/14)

- Правилник о начину рада и приступа станице техничког прегледа возила информационом систему ( "Службени гласник Републике Српске" број 36/12)

II ЗАКОН О БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Ново- Пречишћен текст закона о безбједности саобраћаја на путевима у БиХ  („Службени  гласник  БиХ“,  бр.06/06,  75/06,  44/07,  84/09,48/10, 18/13 и 8/17 )

Закон о јавним путевима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 89/13)


Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ" бр. 06/06)

Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини - измјене ("Службени гласник БиХ" бр. 75/06, бр.44/07, бр.84/09, бр.97/09, бр.62/10.


Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске - ("Службени гласник Републике Српске" бр.63/11)


Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр.40/13)


Закон о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске" бр. 111/03)


Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске" бр.71/12, 79/15)

Закон о превозу опасних материја ("Службени гласник Републике Српске бр. 15/16)







© 2016. АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКE СРПСКЕ. Сва права задржана.
s
Покреће:  BitLab